" /> Regulamin korzystania z usług | Centrum Rozwoju Osobowości INNER HOME

Regulamin

Regulamin korzystania z usług Mariola Kijak – Tempska, Centrum Rozwoju Osobowości ,,Inner Home”.

I. Postanowienia ogólne.

 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344. z późń. zm.)
 • Regulamin określa zakres i rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach działalności Centrum Rozwoju Osobowości ,,Inner Home” warunki ich świadczenia, zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, płatności, prawa oraz obowiązki stron, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Centrum Rozwoju Osobowości ,,Inner Home” świadczy usługi drogą elektroniczną  i stacjonarnie, w gabinecie, przez co należy rozumieć konsultacje terapeutyczne, psychoterapię, zwane dalej konsultacjami psychoterapeutycznymi.
 • Z konsultacji psychoterapeutycznych oferowanych przez Centrum Rozwoju Osobowości ,,Inner Home” mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach wymagana jest pisemna zgoda podpisana przez prawnych opiekunów przesłana na adres e-mail podany przez Specjalistę
 • Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a pacjentem Centrum Rozwoju Osobowości ,,Inner Home”. Do zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez Centrum Rozwoju Osobowości ,,Inner Home” dochodzi poprzez zaakceptowanie Regulaminu, zamówienie usługi oraz dokonanie płatności.

II. Definicje pojęć.

 • Adres e-mail – oznacza adres poczty elektronicznej podany przez pacjenta w formularzu kontaktowym.
 • Formularz rejestracyjny – oznacza formularz rejestracyjny, którego wypełnienie jest niezbędne do korzystania z usług w ramach Centrum Rozwoju Osobowości ,,Inner Home”.
 • Pacjent– oznacza osobę fizyczną, osobę prawną niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach gabinetów Centrum Rozwoju Osobowości ,,Inner Home”.
 • Centrum Rozwoju Osobowości ,,Inner Home” – strona internetowa, do której prawo posiada Usługodawca i za pomocą której oferowane są usługi, dostępna pod adresem: https://innerhome.pl/
 • Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i jak stacjonarnie w gabinecie.
 • Specjalista – oznacza osobę posiadającą niezbędne kompetencje i uprawnienia wynikające z odrębnych przepisów do wykonywania realizowania oferowanych przez Usługodawcę konsultacji psychoterapeutycznych.
 • Konsultacja psychoterapeutyczna – oznacza usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Centrum Rozwoju Osobowości ,,Inner Home”.
 • Konsultacja wideo – konsultacja realizowana poprzez komunikator Skype z udziałą kamery. 
 • Usługodawca – oznacza podmiot świadczący usługi zgodnie z obowiązującym prawem tj. Centrum Rozwoju Osobowości ,,Inner Home”, z siedzibą w: Kraków 30-513, przy ul. Smolki 11a, NIP 894 262 73 93, REGON: 340 495 640.
 • Administrator danych osobowych Klientów – administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

III. Usługi.

 • Usługi świadczone przez Centrum Rozwoju Osobowości ,,Inner Home” mają charakter odpłatny.
 • Usługodawca w ramach Centrum Rozwoju Osobowości ,,Inner Home” świadczy konsultacje psychoterapeutyczne realizowane stacjonarnie tzn. w gabinecie lub w formie wideokonsultacji. Konsultacje psychoterapeutyczne trwają od 50 do 90 minut.
 • Świadczenie usług uzależnione jest od uiszczenia stosownej opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem usług znajdującym się na stronie https://innerhome.pl/
 • W celu rozpoczęcia korzystania z usług w ramach Centrum Rozwoju Osobowości ,,Inner Home” niezbędne jest:
 • wejście w https://innerhome.pl/, wybranie ,,Rezerwacja Online” -> Wybierz usługę -> Wybierz pracownika -> Termin – wybór w kalendarzu dostępnego terminu,
 • prawidłowe wypełnienie formularza poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności i zaakceptowanie ich postanowień poprzez kliknięcie stosownego przycisku, opłacenie usługi używając PayNow.
 • Specjalista biorąc pod uwagę aktualny stan psychiczny Pacjenta może podjąć decyzję o konieczności odbycia przez niego konsultacji lekarskiej. Może również odmówić realizacji usługi, jeżeli uzna, że konsultacja na odległość nie jest odpowiednia lub wystarczająca wobec zgłoszonego problemu.
 • Centrum Rozwoju Osobowości ,,Inner Home” nie świadczy usług osobom w poważnym kryzysie, sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu lub osobom w ostrej fazie choroby psychicznej. Zaleca się bezwzględnie jak najszybszy kontakt z najbliższą placówką medyczną – np.  Izbą Przyjęć najbliższego szpitala lub telefon pod numer ratunkowy.
 • Specjalista może zaprzestać udzielania usług w stosunku do Pacjenta, który przekazuje treści o charakterze obraźliwym czy agresywnym. Płatność dokonana przez Klienta nie będzie w takim wypadku zwracana.

1. Warunki techniczne.

Warunkiem prawidłowego korzystania z konsultacji psychoterapeutycznych realizowanych zdalnie poprzez komunikator Skype jest spełnienie przez Pacjenta minimalnych wymagań technicznych w zakresie sprzętu komputerowego oraz łącza internetowego:

– komputer z odpowiednim procesorem;

– szybkie łącze internetowe (conajmniej 1Mb/s) – tu sprawdzisz prędkość łącza www.speedtest.net/pl/

– kamera internetowa (jeśli wybrano), słuchawki, głośnik, mikrofon;

– minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 800×600, zalecana rozdzielczość 1024×768 lub wyższa;

2. Zawarcie umowy.

 • Do zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez Centrum Rozwoju Osobowości ,,Inner Home” dochodzi poprzez zaakceptowanie Regulaminu, zamówienie usługi oraz dokonanie płatności.
 • W celu rozpoczęcia korzystania usług świadczonych w ramach Centrum Rozwoju Osobowości ,,Inner Home” niezbędne jest zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami Regulaminu.
 • Pacjent ma możliwość dokonania rezerwacji konsultacji, wybór terminu świadczenia usługi, wypełnienie formularza kontaktowego, i po zaakceptowaniu Regulaminu dokonanie płatności za usługę.
 • Zawarcie umowy, w ramach której będą świadczone usługi jest równoznaczne z wyrażeniem przez Pacjenta zgody na świadczenie usług.
 • Rezerwacja konsultacji jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Rozwoju Osobowości ,,Inner Home”.
 • Częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie z każdym pacjentem.
 • Czas trwania terapii nie może być dokładnie określony. O zakończeniu terapii decyduje wspólnie pacjent ze specjalistą.
 • Fakt zawarcia Umowy pomiędzy Pacjentem a Usługodawcą jest jednorazowo potwierdzony wiadomością e-mail wysyłaną na adres podany przez Pacjenta podczas rejestracji.
 • W przypadku odwołania konsultacji przez Specjalistę z powodów losowych, Usługodawca proponuje Pacjentowi spotkanie w najbliższym dogodnym dla Pacjenta terminie lub zwraca opłatę za konsultację, bądź jeśli Pacjent sobie tego życzy, opłata przenoszona jest na poczet kolejnej konsultacji.

3. Zasady odwoływania i przekładania wizyt w trakcie konsultacji (przed zawarciem kontraktu z terapeutą).

 • Odwołanie konsultacji (nie dotyczy procesu psychoterapii) na krócej niż 24 h przed jej terminem, jest płatne 100% kwoty. Przełożenie terminu wizyty jest możliwe jeden raz (gdy zostanie ona odwołana na więcej niż 24 h przed), w takiej sytuacji możemy wpłatę przeksięgować na kolejną wizytę.

4. Zasady kontaktu Pacjenta ze Specjalistą.

 • W ramach konsultacji wideo Specjalista jako pierwszy inicjuje kontakt z Pacjentem pod wskazany w formularzu kontaktowym adres mailowy lub numer telefonu.
 • W razie braku zalogowania się do systemu Skype (lub kontaktu telefonicznego) przez Pacjenta w przeciągu 15 minut od umówionej godziny w danym terminie rozpoczęcia świadczenia usługi, prowadzący Specjalista ma prawo anulować spotkanie, a Pacjentowi nie przysługuje w takiej sytuacji prawo zwrotu pieniędzy za umówioną konsultację.
 • Sesje odwołane przez Pacjenta są płatne.
 • Sesje odwołane przez Specjalistę nie są płatne.
 • Jeśli pacjent spóźni się na sesje lub konsultację, czas spotkania nie jest przedłużany.

VII. Celem uzyskania zwrotu płatności za sesje odwołane przez specjalistę, należy przesłać za pomocą wiadomości e-mail na adres gabinet.innerhome@gmail.com dot. konsultacji tj. termin, imię i nazwisko Pacjenta, imię i nazwisko terapeuty oraz numer rachunku bankowego.

VIII. Płatności.

 • Usługi konsultacyjne świadczone przez Centrum Rozwoju Osobowości ,,Inner Home” są odpłatne, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie https://innerhome.pl/. Usługodawca oferuje możliwość opłacenia usługi za pośrednictwem zewnętrznych operatorów płatniczych PayNow, przelewem bankowym lub kartą płatniczą.
 • Rozliczenia za usługi w Centrum Rozwoju Osobowości ,,Inner Home” są dokonywane w walucie PLN, zgodnie z cennikiem podanym na stronie https://innerhome.pl/
 • Płatność za konsultacje powinna być zrealizowana przez Pacjenta minimum 24h przed konsultacją.
 • Dokonanie płatności następuje w momencie potwierdzenia wpłaty przez zewnętrznego operatora płatniczego.
 • Opłata za konsultacje psychoterapeutyczną w formie wideokonferencji, świadczona w ramach Centrum Rozwoju Osobowości ,,Inner Home”, powinna być dokonana niezwłocznie, po dokonaniu wyboru usługi. W przypadku braku wpłaty usługa nie będzie realizowana, a rezerwacja zostaje anulowana.
 • Usługodawca wystawi na żądanie Pacjenta fakturę, po wcześniejszym przekazaniu danych do jej wystawienia na adres e-mail: gabinet.innerhome@gmail.com. Faktura zostanie wysłana drogą elektroniczną do 7 dni od dnia zrealizowania usługi na adres e-mail Pacjenta.

 1. Prawa i obowiązki stron.

Usługodawca:

– Zobowiązuje się świadczyć na rzecz Pacjenta usługi zgodnie z treścią Regulaminu.

– Zobowiązuje się należycie wykonywać umowę, poprzez zapewnienie usługi według swojej najlepszej wiedzy i umiejętności.

– Zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Pacjentem, a uzyskane  w ramach umowy, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.

– Kieruje się polityką prywatności zgodną z RODO, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

– W ramach zawartej umowy nie ma obowiązku świadczenia usług w przypadku braku dokonania przez Pacjenta zapłaty.

– W ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług w przypadku przekazywania przez Pacjenta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.

– Ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

– Nie ponosi odpowiedzialności za to w jaki sposób Pacjent wykorzystuje usługi/uzyskaną wiedzę w swoim prywatnym i zawodowym życiu.

Pacjent:

– Ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług zgodnie umową i postanowieniami Regulaminu.

– Może złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

– Ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

– Ma prawo i obowiązek kontroli, zmiany i ewentualnego żądania usunięcia swoich danych przekazanych przez niego Usługodawcy.

– Zobowiązuje się do nie nagrywania usług bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.

 1. Odstąpienie od umowy.
 • Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 • Prawo odstąpienia od umowy wykonywane jest przez złożenie stosownego oświadczenia drugiej stronie.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 24 godzin przed terminem rozpoczęcia wykonywania umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy w okresie krótszym niż 24 godzin, Pacjentowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę.

 1. Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie sporów.
 • Pacjent ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z Centrum Rozwoju Osobowości ,,Inner Home” w przeciągu 7 dni od dnia zakończenia świadczenia usługi lub dnia, w którym miała być ona wykonana.
 • Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres mailowy Usługodawcy: gabinet.innerhome@gmail.com.

Reklamacja powinna zawierać:

– dane Pacjenta: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej;

– przedstawienie problemu, który jest przyczyną reklamacji; wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę.

Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie do 30 dni roboczych od daty jej doręczenia. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Pacjenta za pomocą wiadomości e-mail wysłany na adres podany w formularzu kontaktowym.

W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi umowy Pacjent i Usługodawca podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.

W przypadku nierozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu strony mogą dochodzić do roszczeń na drodze postępowania sądowego, w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Usługodawcy.

XII. Ochrona Danych Osobowych i Postanowienia końcowe

 • Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Podane przez Pacjenta dane mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Centrum Rozwoju Osobowości ,,Inner Home”  https://innerhome.pl/
 • Pacjent, który zamierza skorzystać z usług Centrum Rozwoju Osobowości ,,Inner Home”, zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje jego postanowienia i jest świadomy ryzyka jakie jest związane z korzystaniem z usług online (ograniczeń korzystania z usług na odległość z uwagi na publiczny charakter sieci Internet) oraz przyjmuje do wiadomości, że konsultacje mają charakter informacyjny, a w ich wyniku nie powstaje dokumentacja medyczna w rozumieniu ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 • Usługodawca ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie mają wpływu na treść umów zawartych przed opublikowaniem zmian. Zmiana regulaminu następuje poprzez jej umieszczenie na stronie Centrum Rozwoju Osobowości ,,Inner Home”.
 • Usługodawca nie będzie udostępniać informacji przekazywanych przez Pacjenta osobom trzecim. Pacjent nie ma prawa do publicznego udostępniania treści udzielonych mu porad.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług, a w szczególności do składania oświadczeń woli, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 8 czerwca 2001 o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym; (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495. z późn. zm.).

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Regulaminu w ostatniej wersji.

1/12/2023